Van toepassing op iedere rechtsverhouding met Reset Massage

Dit zijn de algemene voorwaarden van Reset Massage. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Reset Massage en op ieder gesloten overeenkomst waarbij Reset Massage partij is.

De meest actuele algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website en worden altijd op verzoek toegezonden.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudsvorm:

 1. Reset Massage: De gebruiker van deze voorwaarden, Apeldoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 69748802.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Reset Massage.
 3. Zakelijke klant: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit. 
 4. Partijen: Als in deze voorwaarden wordt gesproken over de Consument en Reset Massage gezamenlijk en/of over de Zakelijke klant en Reset Massage gezamenlijk.
 5. Cliënt: De natuurlijke (vrouwelijk of mannelijk) persoon, met minimale leeftijd van 18 jaar, die op basis van een Overeenkomst met de Consument of de Zakelijke klant feitelijk gebruik gaat maken van een Dienst van Reset Massage. 
 6. Overeenkomst: Iedere schriftelijke of mondelinge afspraak en/of overeenkomst tussen de Consument en Reset Massage of tussen de Zakelijke klant en Reset Massage. 
 7. Dienstverlening of Dienst: Alle door Reset Massage ten behoeve van de Consument of de Zakelijke klant uit te voeren werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van een massagebehandeling en/of ontspanningsoefeningen.  
 8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand. 
 9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de Partijen, bijvoorbeeld via Internet of via de telefoon, wordt gesloten zonder dat er sprake is geweest van persoonlijk contact tussen de Partijen. 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat de Partijen in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Modelformulier voor herroeping: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier dat door de Consument gebruikt kan worden bij de uitoefening van zijn of haar herroepingsrecht. Bijlage I kan als pdf. bestand worden gedownload. 
 12. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt verstaan per brief, per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 13. Website: De website waar Reset Massage zijn Dienstverlening aanbiedt en welke toegankelijk is via https://resetmassage.nl.

 

Identiteit Reset Massage

Reset Massage
Balustrade 77
7325 GP Apeldoorn

06/39.41.88.89
BIC: KNABNL2H
NL79 KNAB 0259 0880 05

Info@resetmassage.nl
69748802
NL002448857B21

 

Toepasselijkheid

 1. Aanbiedingen van Reset Massage gelden niet automatisch voor toekomstige Diensten en offertes. 
 2. De Consument of Zakelijke klant met wie eenmaal met toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid daarvan op de later met Reset Massage gesloten Overeenkomsten. 
 3. Als een bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst integraal van toepassing.
 5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Voorwaarden of andere regels van de Consument of de Zakelijke klant die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden worden niet erkend. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Totstandkoming, duur en beëindiging 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst eindigt in ieder geval door voltooiing van de in de Overeenkomst tussen Partijen overeengekomen Dienstverlening of door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst. 
 3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan in onderling overleg worden verlengd of gewijzigd in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Bij verlenging zijn de onderhavige voorwaarden automatisch van toepassing op de volgende Overeenkomst. 
 4. Voor de Overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt voor Partijen een opzegtermijn van één kalendermaand. Er dient schriftelijk te worden opgezegd.
 5. De Overeenkomst komt tot stand door middel van een aanbod van Reset Massage van een Dienst en de aanvaarding door de Consument of door de Zakelijke klant hiervan. De aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling. 
 6. Reset Massage is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door  hemzelf zijn bevestigd. 
 7. Reset Massage heeft altijd het recht om de totstandkoming van de Overeenkomst te weigeren of de Overeenkomst te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, de goede naam van Reset Massage kan schaden en/of niet van Reset Massage kan worden gevergd. 

 

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Reset Massage zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reset Massage kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
 2. Voor een verantwoordelijke en veilige uitvoering van de Overeenkomst heeft Reset Massage tijdig bepaalde (medische) informatie van de Cliënt nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt, Consument en/of Zakelijke klant om de gevraagde informatie te delen.
 3. Reset Massage is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gedeelde informatie of het niet doorgeven van wijzigingen in de situatie van de Cliënt. 
 4. Reset Massage stelt geen medische diagnoses vast en kan bij twijfel en in onderling overleg de Cliënt doorverwijzen naar een medisch specialist. 
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering nodig is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Indien de wijziging en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële gevolgen gaat hebben, zal Reset Massage de Consument of de Zakelijke klant tevoren inlichten. 
 6. Reset Massage is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zijn verstrekt. Er zal zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan, één en ander volgens de regels van het Privacy en Cookie Statement. https://resetmassage.nl/privacy-statement/
 7. Reset Massage zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar toch is het mogelijk dat gebreken zich voordoen. Klachten dienen, op straffe van verval van aansprakelijkheid, binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Reset Massage gemeld te worden. Het melden van een klacht schort nimmer een betalingsverplichting op.
 8. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Reset Massage gemaakte kosten voor rekening van de Consument of de Zakelijke klant. 

 

Herroeping, annulering en ziekte

 1. De Consument heeft na het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand, een bedenktijd van 14 dagen, waarin kosteloos geannuleerd mag worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Modelformulier voor herroeping (zie bijlage I). 
 2. Dit herroepingsrecht komt te vervallen wanneer een Cliënt eenmaal is gestart met het gebruikmaken van de Dienst. 
 3. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. 
 4. Na aanmelding of inschrijving voor een Dienst, gaat Reset Massage verplichtingen aan en weigert hij andere geïnteresseerden. Daarom brengt Reset Massage bij annulering korter 24 uur voor een geplande afspraak het volledige bedrag in rekening. 
 5. Indien de Dienst, die tijdig is geannuleerd of die conform lid 1 van het onderhavige artikel is herroepen, reeds is betaald, zal Reset Massage onverwijld het bedrag terugbetalen. 
 6. Bij ziekte of andere verhindering van de Cliënt, kan deze worden vervangen door een ander, mits deze vervanging onderling tussen Partijen is besproken, voldaan is aan de gestelde voorwaarden en schriftelijk is bevestigd door Reset Massage.
 7. Bij koorts, een virusinfectie of een andere besmettelijke (huid)aandoening van de Cliënt, gaat een geplande afspraak niet door. Reset Massage rekent in dat geval op een tijdige en spoedige annulering van de afspraak. 

 

Aanwijzingen, regels en verplichtingen

 1. De Consument of de Zakelijke klant staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie en gegevens. Reset Massage is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, als alle nodige gegevens verstrekt zijn. 
 2. De Consument of de Zakelijke klant is gehouden tot naleving van de aanwijzingen en instructies van Reset Massage die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. 
 3. Het is voor Reset Massage mogelijk de Overeenkomst te beëindigen als de Consument, de Zakelijke klant of de Cliënt zich niet houdt aan een aanwijzing, aan het bepaalde in deze voorwaarden of onrechtmatig handelt. 
 4. Een veilige sfeer en goede hygiëne wordt door Reset Massage hoog in het vaandel gehouden. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij hier ook zorg voor draagt. 
 5. De Cliënt is gehouden tijdens de uitvoering van de Dienst tijdig in te lichten, wanneer hij of zij merkt dat er pijn, last en/of ongemak worden ervaren en/of hij of zij onwel wordt. 
 6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om in het geval van zwangerschap, blessures, verwondingen, hoge bloeddruk of bij (andere) medische aandoeningen het advies in te winnen van de huisarts of een andere medisch specialist, alvorens wordt gestart met de uitvoering van de Dienst. 
 7. In het geval van een zakelijke Dienst is de Zakelijke klant verantwoordelijk voor de tijdige aanwezigheid van de te behandelen Cliënt(en). Het aantal behandelingen gaat volgens een tussen Partijen besproken tijdsplanning.
 8. Reset Massage maakt onderdeel uit van het personeel, wanneer zijn Diensten worden ingeschakeld voor een (groeps)activiteit, bijeenkomst of evenement. De Consument of Zakelijke klant draagt, hiermee rekening houdend, zowel financieel als inhoudelijk, zorg voor eten/drinken en eventueel overnachting(en).

 

Prijzen, betaling en incasso

 1. De Consument of de Zakelijke klant betaalt middels een betaalmethode die op de Website wordt aangeboden, door betaling van een ontvangen factuur of op een andere door Reset Massage aangegeven wijze.
 2. Reset Massage biedt de mogelijkheid de betaling te voldoen met een cadeaubon of met een 6- of 12-rittenkaart, die enkel door Reset Massage te koop wordt aangeboden en niet inwisselbaar is voor contant geld. Het reproduceren van een cadeaubon of rittenkaart is ten strengste verboden.
 3. De cadeaubon en de rittenkaart zijn beiden tot één jaar na uitgifte geldig en dienen bij iedere geplande afspraak te worden meegenomen. 
 4. Een cadeaubon of rittenkaart is niet inwisselbaar voor contant geld. 
 5. Als de Consument of de Zakelijke klant in gebreke blijft in een tijdige betaling, dan is hij of zij van rechtswege in verzuim. De Consument of de Zakelijke klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat hij of zij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 6. De Consument of de Zakelijke klant die een betaling niet tijdig voldoet is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.

 

Overmacht 

 1. Reset Massage is niet verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst als hij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De Consument of de Zakelijke klant worden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Reset Massage niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet door zijn schuld komt en ook volgens de wet niet voor zijn rekening komt.
 3. Ziekte, ongeval, overlijden, pandemie, epidemie, weersinvloed, brand, verkeersbelemmering en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
 4. De Partijen kunnen de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 5. Wanneer Reset Massage tot het intreden van overmacht al een onderdeel van een Dienst heeft uitgevoerd, heeft hij recht op betaling van dit onderdeel. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien Reset Massage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Als de Consument, Zakelijke klant of de Cliënt aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een fout van Reset Massage die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is Reset Massage alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal de prijs van de afgenomen Dienst. 
 3. Reset Massage is niet aansprakelijk voor;
  1. schade ontstaan door onjuist, onvolledig of onrechtmatig verstrekte gegevens en/of medische informatie door de Consument, de Zakelijke klant en/of de Cliënt;
  2. schade als gevolg van de door Reset Massage uitgevoerde werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot een massagebehandeling. 
  3. schade voor, tijdens en na de uitvoering door Reset Massage van de Dienst;
  4. schade ontstaan door een overmachtssituatie in de zin van artikel 9 of iedere andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Reset Massage en waarbij herstel redelijkerwijs niet mogelijk is;
  5. schade waarvoor de Consument, de Zakelijke klant en/of de Cliënt is verzekerd of verzekerd had kunnen zijn, waaronder maar niet beperkt tot de ziektekosten-, ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering;
  6. indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade.
 1. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reset Massage.

 

Slot

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Reset Massage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Reset Massage het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Op iedere rechtsverhouding met Reset Massage is het Nederlands recht van toepassing.
Logo

Contactgegevens
06 39 41 88 89
info@resetmassage.nl
KvK 69748802

Openingstijden
Maandag & Dinsdag: 19.00 tot 22.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag & Vrijdag: 19.00 tot 22.00 uur
Zaterdag in overleg

Algemene voorwaarden
Privacy Statement

Logo licentie Stoel
Logo licentie Wellness
De Massage Academie is een CRKBO geaccrediteerd opleidingsinstituut. De licentie wordt afgegeven na gebleken geschiktheid. Het is een kwaliteitskeurmerk en tevens een bewijs dat ik als masseur voldoe aan de hoge kwaliteitseisen.
De licentie dient jaarlijks vernieuwd te worden door middel van een terugkomdag. Daar worden de technieken opnieuw geëvalueerd en nieuwe technieken aangeleerd.
Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.