Reset Massage Particulieren

 

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, worden er een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Als u een afspraak maakt bij Reset Massage wordt ervan uit gegaan dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/ of mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massage wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die tijdens dit gesprek verstrekt wordt. Op basis van deze informatie kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is de cliënt zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Reset Massage stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel kan ik afzien van een massage en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Na elke massage zal er geëvalueerd worden hoe de massage ervaren is.
 • Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk, er wordt verwacht dat u hier ook zorg voor draagt.
 • Voor uw eigen ontspanning wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de massage.
 • Een massage bij Reset Massage ondergaat u op eigen risico. U bent verplicht om de masseur tijdens de behandeling in te lichten wanneer u merkt dat u nadelige gevolgen ondervindt van de massage of u zich onwel voelt.
 • Bij koorts, griep of besmettelijke huidaandoeningen mag u niet gemasseerd worden. In andere gevallen, zoals bij blessures of verwondingen, hoge bloeddruk, bepaalde ziektes of wanneer u zelf twijfelt, dient u vooraf te overleggen met de masseur. Het is in die gevallen raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt
 • De masseur behoudt zich het recht voor klanten op gegronde redenen te weigeren.
 • Reset Massage is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële en of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na het behandelen.
 • Ik verzoek u enkele minuten voor aanvang klaar te zijn voor de massage. Indien dit niet zo is gaat dit van uw behandeltijd af. Houdt er rekening mee dat er kleine afwijkingen – van maximaal 5 minuten – in de behandelingstijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven.
 • Betaling van de massage verloopt per betaalverzoek of contant en wordt direct na de massage voldaan.
 • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren kan de afspraak in rekening worden gebracht. Op het moment dat u een afspraak maakt wordt dit tijdstip gereserveerd voor u in de agenda. Dit betekent dat er op dat moment niemand meer kan boeken.
 • Mocht de masseur niet in de gelegenheid zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan zal de cliënt hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een andere afspraak worden gemaakt.
 • Een cadeaubon is inwisselbaar voor een massage die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot een jaar na uitgifte.
 • Zes of twaalf rittenkaarten zijn geldig tot een jaar na uitgifte en dienen bij de afspraak meegenomen te worden.
 • Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en rittenkaarten vervalt het recht op nog openstaande massages.
 • Cadeaubonnen en strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Het reproduceren van cadeaubonnen en/ of rittenkaarten is verboden, verkoop geschiedt alleen via Reset Massage.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Reset Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/ of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die aan u gegeven is.

 

Algemene voorwaarden Reset Massage Bedrijven

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand. Er dient schriftelijk te worden opgezegd.

 

Behandelingen

 

 • Het aantal behandelingen per uur gaat volgens de vooraf afgesproken tijdsplanning.
 • Bedrijf is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Bij events wordt de masseur beschouwd als personeelslid en wordt eten/ drinken en eventueel overnachting(en) voorzien door de opdrachtgever.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

 

Verhindering

 

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan het bedrijf een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van het bedrijf worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen bij voorkeur gebundeld of aansluitend aan de afgesproken behandelingen plaatsvinden. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Facturering en betaling

 

 • Facturering geschiedt achteraf van de gegeven behandelingen.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 

Tarieven

 

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% btw-tarief.
 • De tarieven kunnen per contractperiode en/of jaarlijks worden bijgesteld.

 

Opschortingrecht

 

 • Indien een factuur meer dan 45 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur is verricht.

 

Aansprakelijkheid

 

 • Behandeling geschiedt op eigen risico.